John Mayall

FD-137 BG-188 BG-228 BG-247 BG-276A BG-276B G/G-681011 (108) [57]