Randy Tuten

BG-154 BG-155 BG-158 BG-159 BG-164 BG-165 BG-168 BG-169 BG-170 BG-171 BG-174 BG-176 BG-177 BG-186 BG-192 BG-195 BG-196 BG-199 BG-200 BG-201 BG-202 BG-203 BG-204 BG-219 BG-222 BG-277 BG-278 BG-281 BG-282