Sopwith Camel

FD-15 FD-22 BG-14 BG-18 BG-25 BG-44 NR-5